Статьи
Герб України
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг


(Остання редакція від 31.03.2005)
отримано з Офіційного Веб-сайту ВР 15.06.2008р

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 28, ст.205 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 266/95-ВР від 06.07.95, ВВР, 1995, N 28, ст.206 )

( В редакції Законів
N 227/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 33, ст.155
N 1776-III ( 1776-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.315 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1927-III ( 1927-14 ) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.316
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 7, ст.34
N 2746-III ( 2746-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 5, ст. 32
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2056-IV ( 2056-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.23
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267 )


( У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в
усіх відмінках замінено словами "центральний орган
виконавчої влади з питань економічної політики" у
відповідному відмінку згідно із Законом
N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 )


Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Реєстратори розрахункових операцій застосовуються
фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності або
юридичними особами (їх філіями, відділеннями, іншими
відокремленими підрозділами) (далі - суб'єкти підприємницької
діяльності), які здійснюють операції з розрахунків у готівковій
та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток,
платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні
послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а
також уповноваженими банками та суб'єктами підприємницької
діяльності, які виконують операції купівлі-продажу іноземної
валюти. ( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000 - набуває чинності з
01.01.2001 )

Встановлення норм щодо застосування або незастосування
реєстраторів розрахункових операцій в інших законах не
допускається.

Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому
значенні:

фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових
операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове
зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і
неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових
операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо),
або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

реєстратор розрахункових операцій - пристрій або
програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні
функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій
при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів
(наданих послуг). До реєстраторів розрахункових операцій
відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний
контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система,
електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;

розрахункова операція - приймання від покупця готівкових
коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем
реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за
повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі
застосування банківської платіжної картки - оформлення
відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій
формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення
товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів
щодо перерахування коштів у банк покупця;

електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор
розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє
програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх
кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів. У
цьому Законі до електронних контрольно-касових апаратів
відносяться також торговельні автомати або інше подібне
устаткування, що призначене для операцій з продажу товарів
(послуг) без видачі покупцю чека, іншого звітного документа за
готівкові кошти чи їх замінники - жетони, картки платіжних систем
або інші замінники грошей, без участі фізичної особи, яка
контролює здійснення оплати таких товарів (послуг); ( Абзац п'ятий
статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III
( 2156-14 ) від 21.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001 )

комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових
операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який
додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його
застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших
звітних документів;

електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор
розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості
реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування
розрахункових та інших звітних документів; ( Абзац сьомий статті 2
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III ( 2156-14 ) від
21.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001 )

електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій,
який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за
проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів;

автомат з продажу товарів (послуг) - реєстратор розрахункових
операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за
готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів
тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості
та вартості;

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій -
перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх
модифікацій, які відповідають вимогам нормативних актів України,
сертифіковані у державній системі сертифікації на відповідність
вимогам діючих державних стандартів і дозволені для застосування у
сфері, визначеній цим Законом;

фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі
реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового
занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової
інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити
або знищити без пошкодження самого пристрою;

виробник - суб'єкт підприємницької діяльності, який виробляє
реєстратори розрахункових операцій і є власником
конструкторсько-технологічної та програмної документації або
відповідної ліцензії на їх виготовлення;

постачальник - виробник або суб'єкт підприємницької
діяльності, який за договором з виробником організовує продаж,
технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових
операцій;

центр сервісного обслуговування - суб'єкт підприємницької
діяльності, який за договором з постачальником надає послуги щодо
введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного,
післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій;

розрахунковий документ - документ встановленої форми та
змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція,
проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення)
товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів,
купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках,
передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку
реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;

розрахункова книжка - належним чином зброшурована та
прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової
служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які
видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не
застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

книга обліку розрахункових операцій - прошнурована і належним
чином зареєстрована в органах державної податкової служби України
книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі
відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів,
товарів (послуг);

фінансова санкція - грошова сума, що стягується за порушення
вимог цього Закону з суб'єктів підприємницької діяльності за
місцем їх реєстрації до відповідного місцевого бюджету;

( Абзац дев'ятнадцятий статті 2 виключено на підставі Закону
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000 - набуває чинності з
01.01.2001 )

уповноважений банк - банк, зареєстрований на території
України, який має ліцензію Національного банку України на
проведення валютних операцій і здійснює валютний контроль за
операціями суб'єктів підприємницької діяльності, що проводять
операції з купівлі-продажу іноземної валюти на підставі агентських
угод з цим банком;

фіскальний режим роботи - режим роботи реєстратора
розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним
фіскальних функцій;

фіскальний звітний чек - документ встановленої форми,
надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані
денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг
виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті;

фіскальний звіт - документ встановленої форми, надрукований
реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для
реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, який
містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;

денний звіт - документ встановленої форми, надрукований
реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про
денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його
застосуванням;

контрольна стрічка - документ, надрукований реєстратором
розрахункових операцій, який містить копії надрукованих цим
реєстратором розрахункових документів;

місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються
розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та
зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги)
готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо
оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток,
платіжних чеків, жетонів тощо.

Розділ II
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Стаття 3. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють
розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі
(із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо)
при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг зобов'язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки
(надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому
порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори
розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових
документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або
у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням
зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує
послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ
встановленої фо